Regulamentul oficial al concursului „1 Aprilie vine cu o surpriza: 2 bilete cumparate la Sensation la Ring devin VVIP”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Concursul „1 Aprilie vine cu o surpriza: 2 bilete cumparate la Sensation la Ring devin VVIP” (denumit în continuare “Concursul”) este organizat de Eventim.Ro SRL, avand sediul social in Bucuresti, str. Polona, nr.15, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7871/2007, CUI RO 21597760, cont RO42OTPV110000242645RO01, deschis la banca OTP SMB, denumita in continuare Eventim.RO (denumita in continuare „Eventim”)

Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

 

Concursul este organizat şi se desfăşoară prin intermediul paginii web http://www.facebook.com/EVENTIM.RO în perioada 1 Aprilie – 1 Aprilie 2013, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta peste 18 ani, împliniţi până la data începerii Concursului, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial, (denumite în continuare „Participanţi”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Concurs persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajaţii Eventim, şi/sau ai companiilor distribuitoare ale Eventim.ro, precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al IV- lea inclusiv), soţii/soţiile şi afinii acestora.

Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea în concurs se consideră acceptarea automată a intrării în baza de date a companiei Eventim.ro

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 

Perioada de deasfăsurare a concursului este: 1 Aprilie 2013

Conditita de participare la concurs este cumparerea in data de 1 Aprile 2013 a 2 bilete intr-o comanda la evenimentul: Sensation – SOURCE OF LIGHT la categoria Ring.

Prin tragere la sorti va fi desemnat 1 castigator.

 

 

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

 

Premiile concursului vor fi acordate in urma tragerii la sorti dintre codurile de bare ale comenzilor inregistrare in ziua concursului.
Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a folosi numele participantilor în activităţile sale de comunicare.

 

 

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 

Desemnarea castigatorilor va face prin tragere la sorti care va avea loc pe data de 2.04.2013, orele 10.00.
Pentru desemnarea castigatorilor prin tragere la sorti se va folosi sistemul random.org.
Vor fi extrasi 1 castigator si 2 rezerve.

Codurile de bare a celor desemnati in urma tragerii la sorti va fi afişat pe pagina http://www.facebook.com/Eventim.ro ,

Castigatorul desemnat si anuntat trebuie sa trimita un mesaj de confirmare pana miercuri, 03.04.2013, orele 23:59, pentru validare. Mesajul se va trimite catre pagina de facebook Eventim de catre user folosind optiunea de trimitere de mesaje pentru paginile facebook sau reply la e-mail-ul primit.

Castigatorii nevalidati (care nu au trimis in termenul specificat mailul de confirmare sau nu intrunesc conditiile de validare) vor fi descalificati si se vor anunta rezervele, in ordinea extrageri acestora.
Eventualele contestaţii pot fi depuse in scris, pe adresa de mail marketing@eventim.ro, in termen de 24 de ore de la anunţarea câştigătorului. Acestea vor fi solutionate in decurs de o zi lucratoare, iar în cazul în care se schimbă câştigătorul final, acesta va fi anunţat pe site in ziua respectiva.

 

 

 

 

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

 

Anunţarea

Castigatoriul concursului urmeaza sa fie anunta pe pagina de Facebook a eventim.ro http://www.facebook.com/Eventim.ro.

 

Validarea

Pentru a fi validat, castigatorii trebuie sa aibe 18 ani impliniti, si sa trimita un mesaj de validare pana miercuri, 03.04.2013, orele 23:59,

Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, castigatorii nu va lua legatura cu Organizatorul în condiţiile stabilite, se vor anunta rezervele, in ordinea in care au fost extrase,

 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR.

Acordarea premiului

Premiile se vor acorda numai in urma transmiterii mesajul de confirmare in conditiile prevazute la sectiunea anterioare.

Premiile  vor fi ridicate de catre castigatori dupa validarea acestora de la urmatoarea adresa:   strada  Polona nr 15.
 Ridicarea premiilor se va face pe baza prezentarea actului de identitate 

 

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiului nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. Încercările de fraudă vor rezulta în descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

 

 

SECTIUNEA 9.MINORII

 

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta nu poate fi validat, deoarece nu a respectat prevederile regulamentului cu privire la participarea la Concurs.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră,confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Concurs, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08, si este valabil pe toata perioada de derulare a concursului.

 

 

Inapoi la lista stirilor